Home
Bio
Audio
Video
Awards
Shows
Lyrics
Commercial
Photos
Press
Blog
Lessons
Contact
 
 

News

 

 

 

 

 

Read More...
Join Our Mailing List
Email:*

 
 
 

 

 

Lyrics Spirit
Back To Lyrics Main Page  

1. ºë ²ãù

ºë ³ãù áõ ¹áõ ÉáõÛë, Ñá·Ç,
²é³Ýó ÉáõÛë ³ãùÁ ˳í³ñÇ:
ºë ÓáõÏ áõ ¹áõ çáõñ, Ñá·Ç,
²é³Ýó çáõñ ÓáõÏÁ ãÇ ³åñÇ:

ºñµ ÓáõÏÝ Ç çñ»Ý ѳݻÝ
ºí ³ÛÉ çáõñ Ó·»Ý, ݳ ϳåñÇ,
ºñµ ½Çë Ç ù»Ý» ½³ï»Ý,
Ø»éÝ»É»Ý µ³óÇ ³ÛÉ ×³ñ ãÇ ÉÇÝÇ:

ºë ѳíù áõ ¹áõ è, Ñá·Ç,
²é³Ýó è ѳíùÁ ãÇ ÃéãÇ:
ºë Ù³ñ¹, ÇëÏ ¹áõ ù³ÙÇ, Ñá·Ç,
²é³Ýó Ѩù ÇÙ í³½ùÁ ãÇ ÉÇÝÇ

1. I Am The Eye

I am the eye and you are the light, my soul,
The eye can’t see without light.
I am a fish and you are the water, my soul,
The fish won’t live without water.

If the fish were thrown into a new pond
It would survive,
If I were taken away from you
I’d have to die.

I am a bird and you are the wings, my soul,
The bird can’t fly without wings.
I am a man and you are the wind, my soul,
No man can run without your swing.

2. Ðñ³ßùÝ»ñ

æáõñÝ ³ñ¹»Ý ÷á˳ϻñåí»ó, ³½Ýí³ó³í, ·ÇÝÇ ¹³ñÓ³í,
ÊáëùÝ ³ñ¹»Ý ÑÇÙݳíáñí»ó, ³å³óáõóí»ó áõ ·áñÍ ¹³ñÓ³í:
ØÇÝ㨠³Û¹ å³ÑÝ ³Ýå³ï³ë˳Ý, ѳñó»ñ »ñϳñ, ß³ñ³Ý-ß³ñ³Ý
²ñ³· ·ï³Ý å³ï³ë˳ÝÝ»ñ í»ñçݳϳÝ:

ú, ÏÇë³Ë³í³ñ, Ù»½ ÇÝãù³Ý ¹»é åÇïÇ ×Ýß»ë,
ºñϳû ·ñÏáõÙ ë»ÕÙ»ë, ˻չ»ë, å³Ñ»ë,
´³Ûó Ññ³ßùÝ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ³Ûëûñ ¿É ³Ûó»É»ó,
ÆÝÓ ³½³ï»ó áõ ѳçáñ¹ÇÝ å³ïñ³ëïí»ó:

âáñ³ó³Í Ó»éùÁ µáõÅí»ó, ϻݹ³Ý³ó³í, µéáõÝóù ¹³ñÓ³í,
ÐÇÝ· ѳ½³ñ Ñá·Ç Ï»ñ³Ïñí»ó, ÑÇÝ· ѳóáí, »ñÏáõ ÓÏáí:
ØÇÝ㨠³Û¹ å³ÑÝ ³Ýå³ï³ë˳Ý, ѳñó»ñ »ñϳñ, ß³ñ³Ý-ß³ñ³Ý
²ñ³· ·ï³Ý å³ï³ë˳ÝÝ»ñ í»ñçݳϳÝ:

ú, ÏÇë³Ë³í³ñ, Ù»½ ÇÝãù³Ý ¹»é åÇïÇ ×Ýß»ë,
ºñϳû ·ñÏáõÙ ë»ÕÙ»ë, ˻չ»ë, å³Ñ»ë,
´³Ûó Ññ³ßùÝ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ³Ûëûñ ¿É ³Ûó»É»ó,
ÆÝÓ ³½³ï»ó áõ ѳçáñ¹ÇÝ å³ïñ³ëïí»ó:

2. Miracles

Water was turned into pure wine,
Word was turned into work divine.
When that one moment of truth arrived
So many questions found answers at last. 

The Miracle of God visited us today,
And I was saved and so you will be-
As the Darkness that reigned fades away,
Of its iron grasp we are finally free.

A dried up lifeless hand was cured,
Its strength was restored, it became a fist.
Five thousand hungry souls were fed
With just five loaves and only two fish.

The Miracle of God visited us today,
And I was saved and so you will be-
As the Darkness that reigned fades away,
Of its iron grasp we are finally free.

3. гÛñ Ø»ñ

гÛñ Ù»ñ áñ Û»ñÏÇÝë »ë
ëáõñµ »ÕÇóÇ ³ÝáõÝ øá
ºÏ»ëó¿ ³ñù³ÛáõÃÇõÝ øá
ºÕÇóÇÝ Ï³Ùù øá
áñå¿ë Û»ñÏÇÝë ¨ Û»ñÏñÇ
¼Ñ³ó Ù»ñ ѳݳ峽áñ¹
ïáõñ Ù»½ ³Ûëûñ
¨ ÃáÕ Ù»½ ½å³ñïÇë Ù»ñ
áñå¿ë ¨ Ù»Ýù ÃáÕáõÙù
Ù»ñáó å³ñï³å³Ý³ó
¨ ÙÇ ï³ÝÇñ ½Ù»½ Ç ÷áñÓáõÃÇõÝ
³ÛÉ ÷ñÏ»³ ½Ù»½ Ç ã³ñ¿Ý
¼Ç ùá ¿ ³ñù³ÛáõÃÇõÝ ¨ ½áñáõÃÇõÝ

²Ù»Ý

3. Lord’s Prayer

Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name,
thy Kingdom come,
thy will be done
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread
and forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
the power and the glory,
For ever and ever.
Amen

4. úñ

ÐÇÝ ¿ ó³íÁ, µ³Ûó Ýáñ ¿ ûñÁ,
ÆÙÝ ¿ ûñÁ, ¨ ÑáõÛë ¿ ÝáñÁ.
ºë ³Û¹ù³ÝÝ ³÷ëáë áõß Ñ³ëϳó³
àõ »ñµ ³ñÙ³ïÝ»ñÇë í»ñ³¹³ñÓ³,
ÆÝÓ ·ï³ ß»ÙÇÝ ÑÇÝ ·³ÝÓ³ñ³ÝÇ,
¸é³Ý íñ³ å³ïñ³ëï ϳËí³Í ¿ñ µ³Ý³ÉÇÝ:

ºñϳñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇó Ñá·Ý³Í
ºë å³éÏ³Í »Ù Ëáݳí ÑáÕÇÝ,
г۳óùë »ñÏÝùÇÝ Ñ³é³Í.
²ÛÝï»Õ »ë ³åñ»É »Ù ųٳݳÏÇÝ,
²ÛÝï»Õ Ù»Ýù ³åñ»É »Ýù ųٳݳÏÇÝ:

ÆÝã »Ù »ë Ïáñóñ»É, ÇÝã »Ù »ë ÷Ýïñ»É,
ÆÝã »Ù »ë ·ï»É, ÇÝã »Ù »ë ëï³ó»É.
àëÏÇ, ³ñͳà ¨ ˳ݷ³ñí³Í ùáõÝ,
ì»ñçáõÙ ÷áßÇ áõ ï³÷³Ï ù³ñÇ µ»Ïáñ,
ê³ ¿ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã Ï·ïÝ»Ý ÇÙ ï»ÕÁ
ÆÝÓÝÇó Ñ»ïá »ÏáÕ ×³Ù÷áñ¹Ý»ñÁ:

ºñϳñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇó Ñá·Ý³Í
ºë å³éÏ³Í »Ù Ëáݳí ÑáÕÇÝ,
г۳óùë »ñÏÝùÇÝ Ñ³é³Í.
²ÛÝï»Õ »ë ³åñ»É »Ù ųٳݳÏÇÝ,
²ÛÝï»Õ Ù»Ýù ³åñ»É »Ýù ųٳݳÏÇÝ:

4. The Day

My pain is old but the day is new,
This day is mine and what’s new is Hope.

I only realized this truth
When fate returned me to my roots,
And all the riches of the world
Were waiting there to unfold.

Damp is the earth on which I lie
Tired of the long road I walked,
And I keep staring up at the sky
Where I know I once belonged.

What have I looked for and what have I found,
What have I received and what have I lost.

All the silver and the gold in the world
Turned into dust and rocks covered with mold.
This is all that I leave behind
For the future passers-by to find.

Damp is the earth on which I lie
Tired of the long road I walked,
And I keep staring up at the sky
Where I know I once belonged.

5. úñÑÝáõÃÛáõÝ

¶áÑáõÃÛáõÝ ¨ ÷³é³µ³ÝáõÃÛáõÝ ³ë»Ýù ù»½ î»ñ ²ëïí³Í,
úñÑÝáõÃÛ³Ý ¨ ·áѳµ³ÝáõÃÛ³Ý Ñá·Ç ïáõñ Ù»½ î»ñ ²ëïí³Í,
ÂáõÛÉ»ñÇÝ ¨ ϳñÇù³íáñÝ»ñÇÝ û·ÝÇñ î»ñ ²ëïí³Í,
ä³Ñå³ÝÇñ ¨ ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý Ñá·Ç ïáõñ Ù»½ î»ñ ²ëïí³Í:

ʳճÕáõÃÛáõÝ µ»ñ Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñÇÝ,
àõñ³ËáõÃÛáõÝ µ»ñ Ù»ñ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ,
ºñç³ÝÏáõÃÛáõÝ µ»ñ Ù»ñ ½³í³ÏÝ»ñÇÝ,
гݷëïáõÃÛáõÝ µ»ñ Ù»ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ:

ºñÏÝùÇó Çç³ñ, ÷ñÏáõÃÛáõÝ µ»ñÇñ ³ñÛ³Ùµ óÝϳ·ÇÝ,
سñ¹³ó³ñ ³Ý»ÕÍ ¿áõÃÛ³Ùµ ³ÝÙ³ñ ¨ ³Ýã³÷»ÉÇ,
´³ñÇ Éáõñ µ»ñÇñ ³ÝÑáõÛë Ïáñëí³Í Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»Õ³íáñ,
гñáõÃÛ³Ùµ Ññ³ßù Ýáñ ÉáõÛë ׳鳷»ó î»ñ ²ëïí³Í:

ʳճÕáõÃÛáõÝ µ»ñ Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñÇÝ,
àõñ³ËáõÃÛáõÝ µ»ñ Ù»ñ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ,
ºñç³ÝÏáõÃÛáõÝ µ»ñ Ù»ñ ½³í³ÏÝ»ñÇÝ,
гݷëïáõÃÛáõÝ µ»ñ Ù»ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ:

ػͳñáõÙ »Ýù ù»½ áõ ûñÑݳµ³Ýáõ٠ٻͳ½áñ ²ëïí³Í,
ä³ñ·¨áÕ ßÝáñÑù, ³ÕµÛáõñ µ»ñÏñ³ÝùÇ, »ÕÇñ Ñáí³ÝÇ
ºí ÏÛ³Ýù ³ñ³ñÇñ Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñáõÙ ³Ý½áñ áõ ˳í³ñ,
àñ ³åñ»Ýù ùá Ù»ç, ùá ÉáõÛë ¿áõÃÛ³Ý ÷³ÛÉÇ Ù»ç:

ʳճÕáõÃÛáõÝ µ»ñ Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñÇÝ,
àõñ³ËáõÃÛáõÝ µ»ñ Ù»ñ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ,
ºñç³ÝÏáõÃÛáõÝ µ»ñ Ù»ñ ½³í³ÏÝ»ñÇÝ,
гݷëïáõÃÛáõÝ µ»ñ Ù»ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ:

5. Blessing

Lord, we extend our praise and thanks to you,
Lord, give us the spirit of blessing and thanksgiving,
Lord, help the weak and the needy,
Lord, protect and give us the spirit of wisdom.

Bring peace to our souls,
Bring joy to our parents,
Bring happiness to our children,
Bring rest to our bodies.

You came from heaven with the salvation of your holy blood,
Your holy nature, ceaseless, immeasurable, became human,
Your good news got to the people lost hopelessly,
Your resurrection, oh Lord, stroke a new light so wonderful!

Bring peace to our souls,
Bring joy to our parents,
Bring happiness to our children,
Bring rest to our bodies.

You almighty God, we magnify and thank you,
You grace-giver, source of joy, be our shelter,
You craft life in our souls so dark and helpless,
To live in You, in the glamour of your shining nature.

Bring peace to our souls,
Bring joy to our parents,
Bring happiness to our children,
Bring rest to our bodies.

6. LáõÛëÇ Ù³ëÇÝ

¸áõ ÙdzÏÝ »ë, áñ ϳñáÕ »ë µáÉáñÇÝ ïñí»É,
²Ýѳí³ë³ñ, ³ÝѳïáõÛó ë»ñ, ë³ »ë µ³Å³Ý»É.
ÏáõÛñÝ ³é³Ýó ù»½ ѳí³ï ãáõÝÇ ·áõÛÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å,
·áõÛÝÝ ³é³Ýó ù»½ ÇÙ³ëï ãáõÝÇ` ÏáõÛñ ѳí³ïÇ å»ë:

¸áõ »ë ëÏǽµÝ áõ í³Ë׳ÝÁ,
´³ÝÝ ¿ñ ù»½ Ùáï,
øáÝÝ ¿ ³ñù³ÛáõÃÛáõÝÁ,
²Ù»Ý

¸áõ ß³ï Í»ñ »ë, µ³Ûó Ù³ùáõñ »ë ³¹³Ù³Ý¹Ç å»ë,
Í»ñ ³ñ¨Ç Éáõé ÍÇͳÕÝ »ë, áñ ßáÛáõÙ  ¿ Ù»½:
¶Çß»ñÝ»ñÇÝ µ³ó³Ï³ »ë, µ³Ûó ã»ë Ùáé³ÝáõÙ Ù»½.
LáõëÝÇ ï»ëùáí, ³ëïÕÇ Ó¨áí áÕçáõÝáõÙ »ë Ù»½:

6. About Light
(see the lyrics of About God)

7. ÒÛáõÝ

ÒÛáõÝ, ѳݹ³ñï ³ÝÙ»ÕáõÃÛáõÝ, ÓÛáõÝ,
Ö»ñÙ³Ï ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ, ÓÛáõÝ,
гٻëï ßù»ÕáõÃÛáõÝ:

ÒÛáõÝ, ¹³ñÓÇñ ÇÝÓ áõÕ»ÏÇó, ÓÛáõÝ,
àõ å³ïÙÇñ ÙÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ
ØÇÝ㨠ѳëݻ٠ÇÙ ïáõÝ:


²ÛÝï»Õ ³ñ¹»Ý ïáÝ ¿,
îáÝÝ ¿ ÌÝݹ۳Ý,
²ÛÝï»Õ ûñÁ Ýáñ ¿,
²ñ¹Ûáù ÏѳëÝ»±Ù ³é³íáïÛ³Ý:

ºñ³½ ÇÙ ïáÝ³Ï³Ý Ñ³ÝϳñÍ ãÁݹѳïí»ë, »ë ѳ½Çí »Ù ³Ýó»É
ØÇçáí ųٳݳÏÇ, ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý áõ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý:

ÒÛáõÝ, ѳݹ³ñï ³ÝÙ»ÕáõÃÛáõÝ, ÓÛáõÝ,
³ñÃÇãÝ»ñÇë ÇçÝáÕ,
гÉíáÕ ÇÙ Ù³ÝÏáõÃÛáõÝ:

²ÛÝï»Õ ÙÇßï ïáÝ ¿,
îáÝÝ ¿ ÌÝݹ۳Ý,
²ÛÝï»Õ ûñÁ Ýáñ ¿,
²é³íáï ѳí»ñųϳÝ:

ºñ³½ ÇÙ ïáÝ³Ï³Ý Ñ³ÝϳñÍ ãÁݹѳïí»ë, »ë ѳ½Çí »Ù ³Ýó»É
ØÇçáí ųٳݳÏÇ, ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý áõ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý:

7. Snow

Snow, quiet innocence, snow,
White beauty, snow,
Modest luxury.

Snow, please be my guide
And tell me a story
As I’m heading home tonight.

Where today is a Holiday-
Christmas is there today.
It is a new day at home,
Will I make it there at dawn?

Christmas dream, please don’t end-
It has been hard to get to this day
Through time, distance and memory.

Snow, quiet innocence, snow,
You are the childhood that melts
Slowly on my eye-lashes.

It’s always a holiday at home
It is always Christmas there,
It’s a new day at home-
A morning that never ends.

Christmas dream, please don’t end-
It has been hard to get to this day
Through time, distance and memory.

8. гÕóݳÏ

²Ù»Ý ÷áñÓáõÃÛ³Ý ¨ ͳÝñ å³Ñ»ñÇÝ ù»½ »Ù ÑÇßáõÙ,
²Ù»Ý³¹Å·áõÛÝ ûñ»ñÇë ÝáõÛÝÇëÏ ÇÝÓ ã»ë ÃáÕÝáõÙ:

¸áõ ÇÙ ÁÝÏ»ñ,
¸áõ ÇÙ »Õµ³Ûñ áõ ѳÛñ,
¸áõ ÇÙ ³ÕáÃù ï»ñáõݳϳÝ,
ÞáõñûñÇë ¹³ñÓ³Í ÅåÇï ³Ù»Ý í³ÛñÏÛ³Ý:

øáÝÝ »Ù, гÛñ Ù»ñ, å³ÑÇñ ÇÝÓ ³Ý»ñ»ñ,
ØÇ ÃáÕÝÇñ ·áñͻ٠ٻÕù»ñ,
øáÝÝ »Ù, гÛñ Ù»ñ, áõ½áõÙ »Ù ëáíáñ»É
ÂßݳÙÇÝ»ñÇë ëÇñ»É:

¸áõ ÇÝÓ û·Ý»óÇñ ѳÕûÉáõ í³ËÇÝ, Ù³ÑÇÝ Ë³í³ñ,
ºë ÑÇÙ³ ³ñ¹»Ý ɳÛÝ Ã¨»ñ áõÝ»Ù, ׳Ëñ»Éáõ å³ïñ³ëï:

¸áõ ÇÙ í³Ñ³ÝÝ »ë,
ÆëÏ »ë` ùá íÏ³Ý Ñ³ÕóݳÏÇ,
àõ ù»½ ½·áõÙ »Ù ³ÝÁݹٻç,
â»Ù Ãáõɳݳ, ÇÝÓ û·ÝÇñ, ²ëïí³Í:

8. Victory

Through every temptation and the hardest of times I turn to you,
And even through the dullest of my days you are with me.

You are my friend, my brother and father,
You are the prayer that turned into an eternal smile.

To you I belong, Our Father, keep me strong,
Help me not to sin,
To you I belong, Our Father, teach me how to love
Those who sinned against me.

Through you I have learned to conquer death and all fear,
My wings are wider now flying in heaven’s sphere.

You are my shield, and I – live witness to your victory,
I feel you everywhere, I won’t give up, just be with me.

To you I belong, Our Father, keep me strong,
Help me not to sin,
To you I belong, Our Father, teach me how to love
Those who sinned against me.

9. úñÑÝáõÃÛáõÝ
(³ÛÉ ï³ñµ»ñ³Ï)

9. Blessing
       (version with no drums)

10. àõݳÛÝáõÃÛáõÝ

¸»é »ï ãÇ ¹³ñÓ»É ³ÝÓñ¨Ý ³Ùå»ñÇ »ï¨Çó,
¸»é ãÇ Ïáïñí»É óëÁ áëÏ» »ñ·»ñÇ:

àõݳÛÝáõÃÛáõÝ áõݳÛÝáõÃÛ³Ý, ³Ù»Ý µ³Ý áõݳÛÝ ¿,
àõݳÛÝáõÃÛáõÝ áõݳÛÝáõÃÛ³Ý, ³ë»ó ÅáÕáíáÕÁ:

¸»é ãÇ Ë³í³ñ»É ÙÇïùë å³Ûͳé, ³ñ¨, ÉáõëÇÝ,
àõ »ï ãÇ ¹³ñÓ»É ÑáÕÁ »ñÏñÇÝ, ÑáÕÇÝ »ñÏÝÇÝ:

àõݳÛÝáõÃÛáõÝ áõݳÛÝáõÃÛ³Ý, ³Ù»Ý µ³Ý áõݳÛÝ ¿,
àõݳÛÝáõÃÛáõÝ áõݳÛÝáõÃÛ³Ý, ³ë»ó ÅáÕáíáÕÁ:

10. Vanity

Not yet the rain has been shown behind the clouds,
Not yet the golden song- bowl has been broken.

Vanity of vanities, all is vanity,
Vanity of vanities, said the Preacher.

Not yet my mind, sun, moon, so bright gone dark,
No soil to earth, no soil to heaven.

Vanity of vanities, all is vanity,
Vanity of vanities, said the Preacher.

11. About God

(LáõÛëÇ Ù³ëÇÝ)

11. About God

You are the only one
Who can give yourself to all
Sharing an unequal love

The blind have no faith
In color without you 
Like blind faith
Color has no meaning without you
Amen 

You are the beginning
You are the end
You are pure like a diamond
You are the laugh of the sun

You are absent at night
Yet you don’t forget us
With the look of the moon and the shape of the stars
You beckon us

Amen