Home
Bio
Audio
Video
Awards
Shows
Lyrics
Commercial
Photos
Press
Blog
Lessons
Contact
 
 

News

 

 

 

 

 

Read More...
Join Our Mailing List
Email:*

 
 
 

 

 

Lyrics Godfather Tom
Back To Lyrics Main Page  

1. Կնքահայր Թոմը

Ալկոհոլային գոլորշիներ ուղեղիս մեջ,
Որ ստիպել են ինձ գործել այնպես ինչպես երբեք:
Չէի ուզի հիշել ինչ եմ արել անցյալ գիշեր,
Բայց պարզ է արդեն, թե ում եմ ես իմ տուն բերել…

Պատահեց այն, ինչ չէի ցանկանա լիներ, նորից կրկնվեր.
Կնքահայր Թոմը մեզ հայտնաբերեց միմյանց գրկի մեջ: Ես կարծես գիտեմ, թե ինձ արդեն ինչ է սպասվում,
Բայց փորձում եմ դեռ մի ելք փնտրել այս վիճակում,

Պահպանման բնազդս ուզում է գտնել արդարացում,
Բայց ուշ է արդեն, ոչինչ չի տա ինձ փրկություն… Պատահեց այն, ինչ չէի ցանկանա լիներ, նորից կրկնվեր.
Կնքահայր Թոմը ինձ նշան բռնեց, գնդակահարեց:

Պատահեց այն ինչ չէի ցանկանա լիներ, նորից կրկնվեր.
Կնքահայր Թոմը ինձ նորից խնայեց, ոտքիս կրակեց:

1. Godfather Tom

Alcoholic vapors flood my brain
Which compel me to act as never before.
I’d rather not remember what I did last night
But it’s clear whom I brought home with me last night 

What transpired, I never would have wanted to happen or repeated
Godfather Tom caught us in each other’s arms

I know what awaits me
But I’m still trying to find a way out 
My survival instinct is searching for justification
But it is too late, nothing will bring me salvation (nothing will save me, nothing can save me now.)

What transpired, I never would have wanted to happen or repeated
Godfather Tom took aim, and shot me (target, caught me in his sights…??)

What transpired, I would have wanted to happen but still not repeated
Godfather Tom spared me once again and shot me in the leg

2. Սասունցիներ

Սար ու ձոր ման եմ եկել, քեզ նման չեմ տեսել,
Խորնեխոր ծովեր եմ անցել, աչքերիդ գույնից չեմ գտել

Մի ծաղիկ տամ քեզ նվեր.
Ես քո յարն եմ անհամբեր,
Կուզեի համեմատվել արեւի հետ,
Կամ էլ դառնալ սառը գետ

Այդ ինչքան ես բարի, այ աղջիկ նազելի,
Կտորն ես դու լուսնի ինձ համար,
Դեպի ինձ ես գալիս ու քո սիրտն ես տալիս,
Տաքացնում ես հոգիս մինչեւ վերջ

Բարի օր կուզեմ ասել, լուռ նայել քեզ ու փաթաթվել,
Վիրավոր կուզեմ լինել ու քո ձեռքից ջուր ընդունել

2. Sasuntsiner

I have searched mountains and valleys
But have yet to find someone like you
I have crossed the deepest oceans
But have yet to find the color of your eyes
I offer you a single flower as a gift
I am your impatient love
I want to be compared to the sun
Or transform into an icy river

You are so kind
You are a slice of the moon for me
You approach me and offer your heart, invigorating my soul to no end.

I want to greet you, to gaze at you in silence and embrace you.
I’d suffer wounds just to accept water from your hand.

3. Մեր Տան Մեջ

Մեր տան մեջ ես գտա վերջ ու կարծում եմ, որ դա հեչ
Չի ենթադրում, թե քո մեջ չէի գտել բարի բաներ,
Պարզապես ես հոգնել եմ ու հանգիստ որոշել եմ
Ամեն ինչից հրաժարվել

Չեմ ուզում նույնիսկ փորձել այդ մասին միշտ մտածել
Քանի դեռ իմ մահճակալը խնայում է իմ ժամանակը,
Ափսոս որ հասկացել եմ, որ իզուր պայքարել եմ
Այսքան երկար ժամանակ

Հետ չեմ գա էլ ես երբեք,
Հետ չեմ գա երբեք, ինձ մոռացեք

Իմ սպիտակ պատերի մեջ հիշելու շատ բան ունեմ.
Ինչքան շատ պահեր եմ ապրել, որտեղ ես խաղ եմ վարել,
Ու պարզվում է` ուրախ էի, որ այդքան բեռ ունեի
Իմ անտարբեր ուսերին

Հիմա հանդարտ ժպտում եմ, որ արդեն հեռանում եմ,
Կաթիլ կաթիլ այրվում եմ, բայց ոնց որ թե մրսում եմ,
Կանգնում եմ ու սպասում եմ, երբ հանկարծ հասկանում եմ,
Որ էլ չկամ ներքեւում

Հետ չեմ գա էլ ես երբեք,

Հետ չեմ գա երբեք, ինձ մոռացեք

3. In Our House

In our house, I found myself at the end of the line.
And it doesn’t mean that it had anything
To do with whether or not I found any goodness in you.
I am just exhausted
And have calmly decided to give up.
I don’t even want to try to think about this anymore.
As long as I am in bed, time seems to stand still.
Too bad I only now understand I struggled so long in vain. 

I’ll never come back. Forget me.
I’ll never come back again.
Within these white walls I have lots of memories. 
How many times have I daydreamed about calling the shots, 
And in fact I was happy despite the weight on my shoulders. 
And now I am contently smiling as 
I’m already slipping away, like a candle burning, melting 
Drop by drop, and it’s as if I’m frozen, standing around waiting, 
When suddenly I realize I’ve left my humdrum existence behind. 

4. Փոքրիկ Տղան չի ուզում ունենալ հարբած հայրիկ

Ուշացած մարդը ինձ ժամ հարցրեց,
Անիմաստ հարցը ինձ ծիծաղեցրեց,
Ուզեցի նույնիսկ կռիվ սարքել
Ու դեռ համոզել, որ ճիշտ եմ արել

Անհարմար պահը հետեւվում մնաց,
Ճանապարհը ինձ ծանոթ թվաց,
Ես նորից տուն եմ հասել հարբած.
Ինձ համար տեսարան կա պատրաստված

Իսկ պատուհանի գոգին տղաս նստած`
Ոդքերն էր օրօրում ու նայում ցնցված,
Նույն պահին հանկարծ պարզ հասկացավ,
Թե ինչ  էր իր ուզածը ու լաց եղավ

Տասն անց էր կես, երբ ես արթնացա.
Ծանրություն էր տիրում ինձ վրա,
Ափսոսանքի խոսք եմ որոնում,
Հաստատ չխմել եմ որոշում

4. The little boy doesn’t want to have a drunk father

The tardy man asked for the time
The senseless question made me laugh
I even wanted to start a fight with him
And still convince him that I’ve done the right thing

The uncomfortable moment passed
The road seemed familiar to me
I arrive home drunk yet again
The scene was set for me

And my son sitting on in the windowsill
Swinging his feet and staring in shock
At that moment he suddenly clearly realized what he wanted…and started to weep

It was ten thirty when I awoke
Heaviness ruling me
I’m searching for words of regret
I decide never to drink again

And my son sitting on in the windowsill
Swinging his feet and staring in shock
At that moment he suddenly clearly realized who his father is…and started to weep

5. гÛÏ³Ï³Ý Ñ³Û»ÉÇ

 

ÐÇí³Ý¹ ·»Ý»ñ³ÉÝ»ñÇó ã³ñÅ» í³Ë»Ý³É ÝáñÇó,
»¨ سëÇëÇ ï»ëùÇó óÝóíáõÙ »Ý ÇÝãå»ë ï»Ý¹Çó:
²½·»ñÇ Éáõé ݳ˳ÝÓÇó Ý»ñßÝãíáõÙ »Ýù Ùdzݷ³ÙÇó.
Îáõï³Ïí³Í ³ï»ÉáõÃÛáõÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿ Ù»ñ û·ÝáõÃÛáõÝÁ:  
гÛÏ³Ï³Ý Ñ³Û»ÉÇÝ ¿, áñ ³ë»ë ͳÕñáõÙ ¿ Ù»½,
гÛÏ³Ï³Ý Ñ³Û»ÉÇÝ ¿, áñ ѳëï³ï ˳µáõÙ ¿ Ù»½…  

ä³ñïáõÃÛ³Ý Í³Ýáà ѳÙÇó ³ñ¹»Ý ׳ù»É »Ýù Ý»ñëÇó,
²Ýϳï³ñ »ñ³½Ý»ñÇó ï³ÝçíáõÙ »Ýù ÇÝãå»ë ó³íÇó:
ä³ïÙáõÃÛ³Ý Ï³ï³ÏÝ»ñÇó Ñá·Ý»É »Ýù ÍÝí³Í ûñÇó,
²ñݳѳ٠ѻùdzÃÝ»ñÇÝ ³ñ¹»Ý ¿É ã»Ýù ѳí³ïáõÙ ÝáñÇó:  
гÛÏ³Ï³Ý Ñ³Û»ÉÇÝ ¿, áñ ³ë»ë ͳÕñáõÙ ¿ Ù»½,
гÛÏ³Ï³Ý Ñ³Û»ÉÇÝ ¿, áñ ѳëï³ï ˳µáõÙ ¿ Ù»½…

5. Armenian Mirror

It’s not worth fearing deranged generals again
Although they tremble as if from fever from the sight of Mount Ararat
The silent jealousy of nations inspires us at once
Our pent up hatred comes to our aid (becomes our salvation) Looks like the Armenian mirror is mocking us
The Armenian mirror is surely fooling us From the familiar taste of defeat, we have cracked from within
Our unfulfilled dreams torture (torment?) us like pain (agony?)
From the day of our birth, we’ve grown tired of history’s jokes 
We have come to doubt our bloody fables (We no longer believe in our bloody fables?)  Looks like the Armenian mirror is mocking us
The Armenian mirror is surely fooling us

 

6. ²ñÍÇí

 

²ñÍÇí Ýëï»ó ųÛéÇ ·ÉËÇÝ,
²ñÍÇí Ýëï»ó áõ »ñ·»ó,
ÒáñÇ ÙÇçÇÝ ³ÕçÇÏ ï»ë³í,
Üñ³ ï»ëùáí ½Ù³ÛÉí»ó³í:  

Ð»Û ç³Ý ³ÕçÇÏ, ëÇñáõÝ ³ÕçÇÏ,
²÷ëáë Ãéã»É ã·Çï»ë.
Ø»ñ ³Ýï³éáõÙÁ ÉéÇÏ-ÙÝçÇÏ`
äÇïÇ ÃáßÝ»ë ͳÕÏÇ å»ë:  

» Ãéã»Ç ųÛéÇ ·ÉËÇÝ,
ø»½ ó·áõÑÇ ÏÁÝïñ»Ç.
øáõÝ ·³ñ ³ãùǹ Ç٠û¨»ñÇÝ,
²Ýáõß »ñ·áí ÝÝç»Çñ:

6. The Eagle

(by Shushanik Kurghinyan)

An eagle landed on the mountain top
An eagle landed and sang
In the valley he saw a woman
And was enraptured by her   Hey dear girl, pretty girl
Too bad you don’t know how to fly
In your forest, silent and quiet
You will wilt like a flower   If I flew to the mountain top
I would choose you as queen
Sleep came over your eyes in my wings
You would fall asleep to a sweet song

7. ¼áõ·³íáñáõÙ

î³ë Ñá·Ç Ï³Ý·Ý³Í ÝáõÛÝ ·³ñß³Ñáï  ï»ÕÁ`
г۳óùáí ÷ÝïñáõÙ »Ý ѳϳé³Ï ë»éÁ.
´³ó³ñÓ³Ï µáõà »Ý Ýñ³Ýó ÁÝïñÛ³ÉÝ»ñÁ,
ØdzÛÝ ·Çï»Ý, û ÇÝãå»ë Ñ³Ý»Ý ßáñ»ñÁ:

ì»ñç³å»ë Ù»ÏÁ ѳٳñÓ³Ïí»ó
Øáï»Ý³É Çñ ÁÝïñÛ³ÉÇÝ ¨ ³ë»É.
Ü»ñ»ó»ù, ã¿Çù å³ñÇ ÇÝÓ Ñ»ï,
ºë ³ÛÝù³Ý ß³ï »Ù Ó»½ ó³Ýϳó»É:  

´³Ûó »ë ¿É Ù³ñ¹ »Ù,
áõ½áõÙ »Ù ù»½ Ñ»ï å³ñ»É
àõ ëå³ëáõÙ »Ù, û »ñµ Ï·³ ·Çß»ñÁ,
áñ ϳåáõÛï ɳÙåÇ ï³Ï ѳٵáõñí»Ýù:  

î³ë Ñá·Ç Ï³Ý·Ý³Í ÝáõÛÝ ·³ñß³Ñáï ï»ÕÁ`
ܳ˳ÝÓáí Ñ»ï¨áõÙ »Ý ÁÝÏ»ñáçÁ,
àñáßáõÙ »Ý ³Ý»É ÝáõÛÝ ³é³ç³ñÏÁ.
Þ³ï ïËáõñ ¿ ¹³éÝáõÙ Ï³Ý·Ý³Í ÙݳÉÁ:

²é³ç³ñÏÁ ß³ï ³ñ³· ÁݹáõÝí»ó,
гϳé³Ï ë»éÁ ×Çßï ÏáÕÙÝáñáßí»ó,
ÐÇÙ³ ¹áõù áõÝ»ù ѳٳå³ï³ëË³Ý ¿·Á
´³½Ù³ó»ù, áñ ·áÝ» ÑÇß»ù Ó»ñ ¹»ñÁ:

7. Pairing

Ten people standing in the same nasty smelling place
Searching for the opposite sex with their gaze
Their choices are absolutely dumb
They only know how to take off their clothes
Finally someone works up the courage to approach their chosen one and says: “Excuse me, wont you dance with me? I have wanted you so much.”

But I am a human being too
I want to dance with you
And I’m waiting for the night to come so we can kiss in the light of a blue lamp 

Ten people standing in the same nasty smelling place
Jealously watching his friend
He decides to make the same move
It is too sad to just stand around

The suggestion was accepted quickly
The opposite sex was correctly oriented
Now you have found the appropriate sex
Multiply, so you will at least remember your role

But I am a human being too
I want to dance with you
And I’m waiting for the night to come so we can kiss in the light of a blue lamp 

8. ä³ïÙáõÃÛáõÝ

²Ù»Ý »ñ»Ïá Ýëï³Í ùá ÏáÕùÇÝ`
ܳÛáõÙ »Ù µáõ˳ñáõÝ áõ ÅåïáõÙ Ù³ÑÇÝ.
ØÇû »ë »ñµ»ù ѳݷÇëï ã»Ù áõݻݳ`
Èë»Éáí ÙÇßï ³ÝÙÇï µ³Ùµ³ë³ÝùÁ Ýñ³:  

ø³ÙÇÝ µ³ó»ó ¹áõéÁ, ¨ ¹áõ ïí»óÇñ í»ñçÇÝ Ñ³ÙµáõÛñÁ,
ÐÇÙ³ »ë Ù»Ý³Ï ÏÙݳ٠³Ûë Ï»Õïáï áõ Ù»éÛ³É ï³ÝÁ,
ÐÇÙ³ »ë Ù»Ý³Ï ÏÙݳم

ºë áõ½áõÙ »Ù ù»½, »ñµ ¹áõ å³ñáõÙ »ë, »ë ëÇñáõÙ »Ù ù»½,
ºë ݳÛáõÙ »Ù ù»½, »ñµ ¹áõ ùÝ³Í »ë ¨ áõ½áõÙ »Ù ù»½:  

¸áõ ÇÝÓ Ùáï »Ï³ñ áõÕÇÕ »ñ»ù ûñ ³Ýó
ºí ß³ï ½³ñÙ³ó³ñ` ï»ëÝ»Éáí ÇÝÓ ß³åϳÝó,
Ü»ñÇñ ÇÝÓ ëÇñ»ÉÇë, áñ ù»½ ¹³í³×³Ý»óÇ,
ºë ¹ñ³Ýáí ѳ½Çí å³ñïù»ñë ÷³Ï»óÇ:

8. Story

Every evening, sitting next to you
I stare at the flames in the fireplace
And smile at death
As I constantly (continually) listen to her senseless gossip

The wind blew open the door
And you kissed me for the last time
Now I will be alone
In this dirty and deathly house
Now I will be alone

I want you when you are dancing
I love you
I stare at you while you are sleeping
And I want you

You came back to me exactly three days ago
And you were surprised to find me without clothes…
Forgive me, my love, for betraying you

It’s with this that I barely paid off my debts

9. Ì»ñáõÃÛáõÝ

ºë ³í»ÉÇÝ »Ù, ù³Ý ÙÇ ç³Ñ»É.
ÆÙ³ëïáõÃÛáõÝÝ »Ù, áñ ¹»é ãáõÝ»ù,
лßï ׳ݳãáõÙÝ »Ù ÇÙ³óáõÃÛ³Ý,
âáñ ·Çï³ÏóáõÙÝ »Ù ³Ýå»ïùáõÃÛ³Ý:

  î³ñÇÝ»ñ ³Ýó ÙdzÛÝ ï»ë³,
áñ »ë ß³ï ³ñ³· Ùáï»ó»É »Ù Ù³Ûñ³ÙáõïÇÝ, ¼³ñÏ»ñ³ÏÇë Ó³ÛÝÇó ÙdzÛÝ Ñ³ëϳó³`
ϳñáï»É »Ù Éáõë³µ³óÇÝ:  

Îáñͳݳñ³ñ ÙÇïù ÉñÇí ³ÝÏ»ÕÍ,
àñ ¹»é ÷áñÓáõÙ »ë ÉÇÝ»É Ñ³Ù»ëï,
лÛ, ëÇñï ÇÙ, ϳݷ ã»ë ³é»É,
¸»é å³ïñ³ëï »ë ÇÝÓ Í³é³Û»É:  

î³ñÇÝ»ñ ³Ýó ÙdzÛÝ ï»ë³,
áñ »ë ß³ï ³ñ³· Ùáï»ó»É »Ù Ù³Ûñ³ÙáõïÇÝ, ¼³ñÏ»ñ³ÏÇë Ó³ÛÝÇó ÙdzÛÝ Ñ³ëϳó³`
ϳñáï»É »Ù Éáõë³µ³óÇÝ:

9. Old Age

I am more than any young man
I am the wisdom you still don’t have
I easily recognize knowledge
I am the dry realization of futility  

It was only after many years that I saw how close I am to the sunset

It was only from the sound pulse that I realized how I longed for the sunrise

Destructive mind, completely honest
Which is still trying to be humble
Hey heart, you haven’t stopped yet, you are still ready to serve me

It was only after many years that I saw how close I am to the sunset

It was only from the sound pulse that I realized how I longed for the sunrise

10. гÝ׳ñÇ »ñ·Á

ÆÙ Ù»ÍáõÃÛ³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý å³ÑÇó
òáõñï Ù»ÝáõÃÛ³Ý ¹³ï³å³ñïí»óÇ,
Øá·»ñÇ ÑÇÝ »ñ»ù ÁÝͳݻñÇó
Îáõ½»Ç ëï³Ý³É ³ñ¨Ý áõ áëÏÇÝ:  

ÆÝÓ Ñ³ïáõÏ ¿ Ùáé³Ý³ÉÁ, áñ »ë ÍÝí»É »Ù ï³ÝÁ`
ö³Ûï» ÑÇÝ Ù³Ñ׳ϳÉÝ»ñÇ íñ³,
ÆÝÓ ïñí³Í ûñÑÝáõÃÛ³Ý Ù»ç µ³ó³Ï³ ¿ ë»ñÁ,
àñ ϳñáÕ ¿ñ ³Ù»Ý ÇÝã ÷áË»É:

ÆÙ` ³ß˳ñÑáõÙ áïù ¹Ý»Éáõ å³ÑÇó
àÕçáõÛÝ »Ù ëï³ó»É Ååï»ñ»ë Ù³ÑÇó:
²ëïí³Í³ÛÇÝ ç»ñÙáõÃÛ³Ý Ï³ñáïÇó
гݻóÇ ÝáñÇó ³ß˳ñÑÝ Çñ ÑáõÝÇó:  

ÆÝÓ Ñ³ïáõÏ ¿ Ùáé³Ý³ÉÁ, áñ »ë ÍÝí»É »Ù ï³ÝÁ`
ö³Ûï» ÑÇÝ Ù³Ñ׳ϳÉÝ»ñÇ íñ³,
ÆÝÓ ïñí³Í ûñÑÝáõÃÛ³Ý Ù»ç µ³ó³Ï³ ¿ ë»ñÁ,
àñ ϳñáÕ ¿ñ ³Ù»Ý ÇÝã ÷áË»É:  

10.  The Song of the Genius

From the moment I realized my grandness
I was condemned to cold solitude
From the Wise men’s three gifts
I would want to receive the sun and the gold

It is just like me to forget
That I was born at home on a wooden bed.
I was blessed without love,
Which otherwise would have changed everything

From the moment I stepped into my world
I was greeted by the smiling face of death  
Longing for divine warmth
I changed the world forever, changed the face of world, left my mark on the world

It is just like me to forget
That I was born at home on a wooden bed.
I was blessed without love,
Which otherwise would have changed everything

11. ì³ï ûñÁ

ܳÛáõÙ »Ù ù»½ áõ Ùï³ÍáõÙ »Ù`
²ÛÝù³Ý ¿É í³ïÁ ã»ë,
ÆÝãå»ë ϳñ»ÉÇ ¿ñ ëå³ë»É:
»ñûÉáí ùá ÑÇÝ ûñ»ñÁ`

гÝáõÙ »Ù í³ï ¿ç»ñÁ.
²Ë ÇÝã ß³ï »Ý:
²÷ëáë ÇÙ ÑÇÝ ï³ñÇÝ»ñÁ,
àñ ù»½ »Ù ÝíÇñ»É,
²÷ëáë ÑÇÝ áõ ɳí å³Ñ»ñÁ,
àñ ù»½ Ñ»ï »Ù ÏÇë»É:  

îáõñ ÇÝÓ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ ¨ ùá µ³Ý³Ó¨Á` ù»½ ãÑÇß»Éáõ,
îáõñ ÇÝÓ Ç٠׳ݳå³ñÑÁ ¨ ÇÙ ³ÝÇíÁ, »ë Ñ»ï »Ù ·Ý³Éáõ:  
г·ÝáõÙ »Ù ÇÙ ÑÇÝ É³Ã»ñÁ
öáßáï ѳۻÉáõ ¹ÇÙ³ó
àõ ѳݷÇëï ÍÇͳÕáõÙ »Ù:

ÆÝãå»ë ϳñ»ÉÇ ¿ ÉÇÝ»É ³Û¹ù³Ý ˻ɳóÇ áõ ÙdzÙÇï`
гñµ³Í ÈÛáõûñÇ ÝÙ³Ý:
öáñÓáõÙ »Ù Ïáïñ»É ÏáÕ»ñë` Ý»ïí»Éáí ³ÃáéÇó,
àõ½áõÙ »Ù ÑÇᯐ »ñ·»ñë` Ý»ïí»Éáí ï³ÝÇùÇó:  

îáõñ ÇÝÓ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ ¨ ùá µ³Ý³Ó¨Á` ù»½ ãÑÇß»Éáõ,
îáõñ ÇÝÓ Ç٠׳ݳå³ñÑÁ ¨ ÇÙ ³ÝÇíÁ, »ë Ñ»ï »Ù ·Ý³Éáõ:

11. The Bad Day

As I look at you now, I think, your not as bad as I would expect (expected)
As I flip through your old days
I rip out the bad pages
Oh there are so many

Regretful are the old days I dedicated to you
I regret the old days I gifted to you
Regretful are the old, good moments I shared with you

Give me the equality and your formula
Not to remember you
Give me my road and my wheel, I’m going back

I’m wearing my old, tattered clothes in front of a dusty mirror and laughing with ease
How was it possible to be so smart and naïve like drunk Luther
I’m trying to break my ribs by falling off the chair
I want to remember my songs by throwing myself off the roof

Give me the equality and your formula
Not to remember you
Give me my road and my wheel, I’m going back